Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

I Definities:

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Retroscooters, handelend onder de naam www.retroscootershengelo.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Retro scooters hengelo gesloten overeenkomsten.

2. De overeenkomst tussen Retro scooters hengelo en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Retroscooters met
uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:

1. Betalingen kunnen geschieden op door Retroscooters aangegeven wijze.

2. Retroscooters behoud het recht om per situatie een andere betalingswijze vast te stellen.

V Levering:

1. Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Retroscooters. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas.

2. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

3. De prestatie van Retroscooters wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

4. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen.

5. In geval van reclame is Retroscooters slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Standaard garantie:

De standaard garantie die op de door Retroscooters geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Retroscooters accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijdkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de standaard garantie wel de voorrijdkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

• onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd

• onderhoud niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

• het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer

• opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook

• het niet gebruiken van originele onderdelen

1 of 3
• schade door val, aanrijding of beschadiging

VII Verlengde garantie:

Wanneer koper heeft gekozen voor de verlengde garantie van 3 of 5 jaar heeft koper recht op garantie aan huis
gedurende de looptijd na de aanschafdatum van de scooter. Op deze garantie zijn van toepassing de geldende
voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant / importeur van de geleverde zaak wordt
verleend. Bovenop de geldende garantie voor onderdelen worden voor deze garantie geen kosten voor arbeid of
voorrijkosten berekend.

Deze verlengde garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar. Ook voor deze verlengde garantie geldt
dat de in artikel VI genoemde punten deze garantie laten vervallen en de verlengde garantie dus niet van
toepassing is.

Wanneer koper recht heeft op de verlengde garantie en de scooter vanwege een reparatie meegenomen wordt
naar de werkplaats van Retroscooters dan heeft koper recht op een vervangende scooter. Op de accu geldt bij een
verlengde garantie een garantie van 1 jaar.

Voorwaarden voor de verlengde garantie zijn:

• De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke doeleinden. Woonwerkverkeer
is wel toegestaan.

• Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Retroscooters pas werkzaamheden uit te voeren wanneer
de achterstallige betalingen zijn voldaan.

• Het is mogelijk dat voor reparatie de scooter meegenomen moet worden naar de werkplaats van Retroscooters. De
scootereigenaar ontvangt hiervoor een vervangende scooter. Deze vervangende scooter behoeft niet gelijkwaardig
te zijn aan de scooter van koper. Het eigendom van de vervangende scooter blijft bij Retroscooters. Op verzoek van
Retroscooters dient deze vervangende scooter te allen tijde direct geretourneerd te worden. Bij diefstal of schade
aan de vervangende scooter geldt een eigen risico van € 800,00 voor de koper. Dit bedrag dient koper te betalen
aan Retroscooters binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voor dit eigen risico.

Als ingangsdatum van de verlengde garantie geldt de datum van aflevering.

VIII Aansprakelijkheid

1. Retroscooters is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een
opdracht.

2. Retroscooters is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

3. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.

4. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.

5. Retroscooters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderdelen die door U verkeerd zijn besteld.

(speciaal bestelde onderdelen kunnen niet retoer)

Retroscooters is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

 

IX Overmacht:

In geval van overmacht is Retroscooters bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of
garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding
van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen
onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

X Alarmsysteem:

1. Retroscooters kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op dit alarmsysteem
is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. De prijs van het alarmsysteem bedraagt € 299,00 incl. BTW. Deze
prijs is inclusief de montage, diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie.

2. Retroscooters is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het
alarmsysteem.

3.Retroscooters garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen.
Retroscooters sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XI Helm:

1. De door Retroscooters geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal
mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.

2. Hoewel het dragen van de door Retroscooters geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er
door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm Retroscooters sluit enige
aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

2 of 3
XII Werkzaamheden / Reparaties:

1. Bij eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak in geval van garantie dient de koper zorg te
dragen voor het transport aan het adres van Retroscooters.

2. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet gerepareerd en vallen niet in de garantieregeling.

XIII Onderhoudscontract:

Het is mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Onder het
onderhoudscontract vallen alle benodigde onderhoudsbeurten. Bij abnormaal gebruik van de scooter wordt een
meerprijs in rekening gebracht.

Voorwaarden voor het onderhoudscontract zijn:

• De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke doeleinden. Woonwerkverkeer
is wel toegestaan.

• Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Retroscooters pas werkzaamheden uit te voeren wanneer
de achterstallige betalingen zijn voldaan.

Als ingangsdatum van het onderhoudscontract geldt de datum van aflevering.

XIV Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor
rekening van koper.

XV Rijklaar maken:

Elke door Retroscooters afgeleverde scooter wordt door Retroscooters rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op
functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het
scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Retroscooters op het
moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

XVI Controle op functionering en veiligheid:

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter
deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Retroscooters wijst
elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag
oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

XVII Algemeen:

Retroscooters levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door
Retroscooters geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd
betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling
van onderhoud en (verlengde) garantie.Retroscooters hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

XVIII Nietigheid:

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor
de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XIX Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo,
onverminderd het recht van Retroscooters om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte
te betrekken.

3 of 3

Retro Scooters Hengelo 27-09-2012
Algemene Voorwaarden

I Definities:

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Retroscooters, handelend onder
de naam www.retroscootershengelo.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van
alle tussen de koper en Retro scooters hengelo gesloten overeenkomsten.

2. De overeenkomst tussen Retro scooters hengelo en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Retroscooters met
uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:

1. Betalingen kunnen geschieden op door Retroscooters aangegeven wijze.

2. Retroscooters behoud het recht om per situatie een andere betalingswijze vast te stellen.

V Levering:

1. Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Retroscooters. Koper is verplicht zich bij
levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas.

2. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

3. De prestatie van Retroscooters wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

4. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen.

5. In geval van reclame is Retroscooters slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde
zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Standaard garantie:

De standaard garantie die op de door Retroscooters geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die
verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Retroscooters accepteert de
voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De
standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze
garantie. Ook de voorrijdkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van
de service aan huis maar dient dan bij de standaard garantie wel de voorrijdkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is.
Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of
vervalt de garantie:

• onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd

• onderhoud niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

• het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer

• opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook

• het niet gebruiken van originele onderdelen

1 of 3
• schade door val, aanrijding of beschadiging

VII Verlengde garantie:

Wanneer koper heeft gekozen voor de verlengde garantie van 3 of 5 jaar heeft koper recht op garantie aan huis
gedurende de looptijd na de aanschafdatum van de scooter. Op deze garantie zijn van toepassing de geldende
voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant / importeur van de geleverde zaak wordt
verleend. Bovenop de geldende garantie voor onderdelen worden voor deze garantie geen kosten voor arbeid of
voorrijkosten berekend.

Deze verlengde garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar. Ook voor deze verlengde garantie geldt
dat de in artikel VI genoemde punten deze garantie laten vervallen en de verlengde garantie dus niet van
toepassing is.

Wanneer koper recht heeft op de verlengde garantie en de scooter vanwege een reparatie meegenomen wordt
naar de werkplaats van Retroscooters dan heeft koper recht op een vervangende scooter. Op de accu geldt bij een
verlengde garantie een garantie van 1 jaar.

Voorwaarden voor de verlengde garantie zijn:

• De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke doeleinden. Woonwerkverkeer
is wel toegestaan.

• Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Retroscooters pas werkzaamheden uit te voeren wanneer
de achterstallige betalingen zijn voldaan.

• Het is mogelijk dat voor reparatie de scooter meegenomen moet worden naar de werkplaats van Retroscooters. De
scootereigenaar ontvangt hiervoor een vervangende scooter. Deze vervangende scooter behoeft niet gelijkwaardig
te zijn aan de scooter van koper. Het eigendom van de vervangende scooter blijft bij Retroscooters. Op verzoek van
Retroscooters dient deze vervangende scooter te allen tijde direct geretourneerd te worden. Bij diefstal of schade
aan de vervangende scooter geldt een eigen risico van € 800,00 voor de koper. Dit bedrag dient koper te betalen
aan Retroscooters binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voor dit eigen risico.

Als ingangsdatum van de verlengde garantie geldt de datum van aflevering.

VIII Aansprakelijkheid

1. Retroscooters is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een
opdracht.

2. Retroscooters is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

3. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.

4. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.

Retroscooters is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

IX Overmacht:

In geval van overmacht is Retroscooters bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of
garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding
van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen
onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

X Alarmsysteem:

1. Retroscooters kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op dit alarmsysteem
is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. De prijs van het alarmsysteem bedraagt € 299,00 incl. BTW. Deze
prijs is inclusief de montage, diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie.

2. Retroscooters is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het
alarmsysteem.

3.Retroscooters garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen.
Retroscooters sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XI Helm:

1. De door Retroscooters geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal
mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.

2. Hoewel het dragen van de door Retroscooters geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er
door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm Retroscooters sluit enige
aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

2 of 3
XII Werkzaamheden / Reparaties:

1. Bij eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak in geval van garantie dient de koper zorg te
dragen voor het transport aan het adres van Retroscooters.

2. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet gerepareerd en vallen niet in de garantieregeling.

XIII Onderhoudscontract:

Het is mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Onder het
onderhoudscontract vallen alle benodigde onderhoudsbeurten. Bij abnormaal gebruik van de scooter wordt een
meerprijs in rekening gebracht.

Voorwaarden voor het onderhoudscontract zijn:

• De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke doeleinden. Woonwerkverkeer
is wel toegestaan.

• Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Retroscooters pas werkzaamheden uit te voeren wanneer
de achterstallige betalingen zijn voldaan.

Als ingangsdatum van het onderhoudscontract geldt de datum van aflevering.

XIV Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor
rekening van koper.

XV Rijklaar maken:

Elke door Retroscooters afgeleverde scooter wordt door Retroscooters rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op
functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het
scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Retroscooters op het
moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

XVI Controle op functionering en veiligheid:

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter
deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Retroscooters wijst
elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag
oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

XVII Algemeen:

Retroscooters levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door
Retroscooters geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd
betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling
van onderhoud en (verlengde) garantie.Retroscooters hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

XVIII Nietigheid:

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor
de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XIX Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo,
onverminderd het recht van Retroscooters om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte
te betrekken.

3 of 3(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)